Bem Uhamka-Sinergi Untuk Dedikasi!

#2014 #BemUhamka

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (BEM UHAMKA) 2013-2014!

Allahuakbar!